Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

Δήμος Ελευσίνας: Εξοικονομεί 460.000 ευρώ με τις δράσεις διαχείρισης αστικών αποβλήτων που εφαρμόζει


 
Ο δήμος Ελευσίνας από το 2006 (αποτελώντας σήμερα πρότυπο για όλη την Ελλάδα) διαχειρίζεται με σύννομο και πρότυπο τρόπο το σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων, τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα υλικά :
1-Βιοαποδομήσιμα: συλλέγονται στους πράσινους κάδους και από τον κινητό σταθμό μεταφόρτωσης αποβλήτων (στα συνεργεία του δήμου) οδηγούνται στον ΧΥΤΑ. Σε τμήμα των βιοαποδομησίμων εφαρμόζεται η οικιακή κομποστοποίηση (450 κάδοι και σε λίγο άλλοι 100). Επιπλέον ο δήμος θα  προωθήσει την κατασκευή κλειστής μονάδας λιπασματοποίησης σε βιομηχανική περιοχή, ώστε να απαλλαγεί από τον ΧΥΤΑ και να οδηγείται προς ταφή στον ΧΥΤΥ ως υπόλειμμα μόνο το 10% των αποβλήτων του.

2-Συσκευασίες: συλλέγονται (μετά από διαλογή στην πηγή) στους μπλε κάδους και οδηγούνται προς ανακύκλωση στο ΚΔΑΥ Ελευσίνας της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.).

3-Ογκώδη οικιακά: συλλέγονται σε μεταλλικά skipper των 7 κ.μ. και αφού τεμαχιστούν στο δημοτικό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) για να μειωθεί ο όγκος τους περίπου στο μισό, οδηγούνται στο ΧΥΤΑ (γίνονται προσπάθειες ώστε στο άμεσο μέλλον να διατίθενται σε τσιμεντοβιομηχανίες της περιοχής ως εναλλακτικό καύσιμο).

4-Μπάζα (ΑΕΚΚ-απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων): απορρίπτονται παράτυπα από δημότες εντός και εκτός των Skipper ή εγκαταλείπονται σε πεζοδρόμια και ακάλυπτους χώρους. Αναγκαστικά συλλέγονται από το δήμο και μεταφέρονται στο δημοτικό ΚΔΑΥ. Στη συνέχεια διατίθενται προς αναπλάσεις (ΧΥΤΑ και λατομείων). Σύντομα θα διατίθενται σε εγκεκριμένα  εναλλακτικά συστήματα διαχείρισης.

5-Ειδικά ανακυκλώσιμα απόβλητα (απόβλητα λιπαντικών ελαίων, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά, ελαστικά, Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής, κλπ): παραδίδονται στα εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης
 
Ο δήμος μας , με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει συμβληθεί με όλα τα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αστικών αποβλήτων.
  
Με τον τρόπο διαχείρισης των αστικών αποβλήτων του δήμου μας (ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση, μεταφόρτωση, κομποστοποίηση και τεμαχισμός) προκύπτουν πολλαπλά οφέλη.
 
Στα οφέλη περιλαμβάνονται:
 • Η προστασία του περιβάλλοντος (έδαφος, ατμόσφαιρα, θάλασσα, υπόγεια νερά).
 • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 • Η μείωση του όγκου και του βάρους των αστικών αποβλήτων που πρέπει να συλλεχθούν και να μεταφερθούν σε ολοένα και πιο δυσεύρετους Χώρους Υγειονομικής Ταφής.
 • Η εξοικονόμηση χώρου και η αύξηση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ.
 • Η μείωση του κόστους συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων.
 • Η εξοικονόμηση πρώτων υλών (συνήθως μη ανανεώσιμων), ενέργειας και νερού.
 • Η δημιουργία θέσεων εργασίας σε βιομηχανίες και προγράμματα ανακύκλωσης.
 • Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (μεταξύ άλλων και του φαινομένου θερμοκηπίου) και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία.
 • Η ευκαιρία που δίνεται σε όλους τους πολίτες να ευαισθητοποιηθούν και να δράσουν προς όφελος του περιβάλλοντος.

Πολύ σημαντικά όμως είναι και τα αυστηρά οικονομικά οφέλη. Τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν  συγκεκριμένα για το δήμο Ελευσίνας από τις διάφορες δράσεις της εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών αποβλήτων συνοψίζονται παρακάτω: 

 1. Ανακύκλωση συσκευασιών. Οι κάτοικοι του δήμου Ελευσίνας συμμετέχοντας ενεργά στην ανακύκλωση συσκευασιών (μπλε κάδος) συλλέγουν ετησίως περίπου 2.500 τόνους υλικών. Αν τα υλικά αυτά κατέληγαν στη χωματερή (ΧΥΤΑ) ο δήμος θα επιβαρυνόταν σήμερα με 112.500€ το χρόνο {=2.500(τόνοι/έτος)*45(€/τόνο)}, μόνο από τα τέλη που θα πλήρωνε στον ΧΥΤΑ. Επίσης θα είχε επιβάρυνση καυσίμων, λιπαντικών και συντήρησης καθώς και εργατικά (οδηγός) για μεταφορά από το δήμο Ελευσίνας στον ΧΥΤΑ 9.250€/έτος. Από ενοίκιο και τα τέλη που καταβάλλει η Ε.Ε.Α.Α. για το ΚΔΑΥ ο δήμος εισπράττει αντίστοιχα 25.000€ και 58.000€ ετησίως. Τέλος ο δήμος λαμβάνει επιπλέον οικονομική ενίσχυση από την Ε.Ε.Α.Α. για τις επιδόσεις του στην ανακύκλωση συσκευασιών περίπου 30.000€ ετησίως. Δηλαδή το συνολικό οικονομικό όφελος του δήμου από την ανακύκλωση συσκευασιών ανέρχεται σε 234.750€ ετησίως.
 
 1. Σταθμός μεταφόρτωσης αποβλήτων. Μείωση του κόστους μεταφοράς κατά 178.500€ ετησίως (μείωση κατά 35% του κόστους χωρίς σταθμό μεταφόρτωσης: 0,35*510.000€/≈178.500€).
 
 1. Ογκώδη απόβλητα (ΚΔΑΥ). Με τη μείωση του όγκου τους (κατόπιν τεμαχισμού στο ΚΔΑΥ) κατά 50% περίπου επιτυγχάνεται μείωση κόστους διαχείρισης κατά 29.600€ ετησίως, λόγω μείωσης των εξόδων μεταφοράς στο ΧΥΤΑ (400 δρομολόγια λιγότερα,  400δρομ*74€/δρομ.=29.600€).
 
 1. Οικιακή κομποστοποίηση. Ο δήμος έχει διανείμει δωρεάν 450 κάδους κομποστοποίησης σε οικογένειες της Ελευσίνας. Θεωρώντας κατά μέσο όρο 4μελή οικογένεια και ότι κάθε οικογένεια κομποστοποιεί 800 κιλά βιοαποδομήσιμων (από τα θεωρητικά 1100), προκύπτει ότι για 450κάδους δεν οδηγούνται προς ταφή 360 τόνοι απορριμμάτων, οπότε το εκτιμώμενο όφελος είναι περίπου 16.000€ ετησίως.
 
 1. Ειδικά ανακυκλώσιμα απόβλητα. (απόβλητα λιπαντικών ελαίων, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά, ελαστικά, ΟΤΚΖ κλπ)μικρό οικονομικό όφελος – τεράστιο περιβαλλοντικό όφελος.
 
Το συνολικό οικονομικό όφελος για το δήμο Ελευσίνας από τις δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων ανέρχεται σε 458.850€ ετησίως.
 
Αν  αναλογιστούμε ότι ο εξοπλισμός δράσεων ανακύκλωσης έχει κοστίσει περίπου 3.000.000€ , προκύπτει ότι σε 6,5 χρόνια περίπου θα γίνει απόσβεση της αγοράς του εξοπλισμού λόγω του οικονομικού οφέλους, που προκύπτει από τη διαχείριση των ΑΣΑ στο δήμο Ελευσίνας.
 
Ο δήμος Ελευσίνας βρίσκεται σε συνεννόηση με τις τσιμεντοβιομηχανίες της περιοχής ώστε να διαθέτει (μετά από κατάλληλο τεμαχισμό) σ’ αυτές ως εναλλακτικό καύσιμο τα ογκώδη απόβλητα που συλλέγονται στο δημοτικό ΚΔΑΥ. Αν από τα τεμαχισμένα ογκώδη απόβλητα διατεθεί η μισή ποσότητα σε τσιμεντοβιομηχανίες, τότε θα έχουμε από εξοικονόμηση τελών στον ΧΥΤΑ επιπλέον όφελος 112.500€ ετησίως (=2.500τόνοι*45€/τόνο).
Επίσης ο δήμος θα υπογράψει σύμβαση με εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης ΑΕΚΚ (ψηφίστηκε ήδη η σχετική απόφαση από το Δ.Σ.) για διάθεση των ΑΕΚΚ. Έτσι ο δήμος θα εξοικονομεί επιπλέον 25.000€ ετησίως ανά 1.000 τόνους αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
Τέλος πρόκειται να διατεθούν δωρεάν άλλοι 100 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, οπότε θα προκύψει επιπλέον οικονομικό όφελος 3.600€ ετησίως.

Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να ενίσχυση των διαφόρων δράσεων διαχείρισης αποβλήτων για καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερο περιβάλλον  στον δήμο μας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι να συνεχιστεί και να ενταθεί η ενεργός συμμετοχή των κατοίκων του δήμου μας.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου